Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

कृत्रिम घाँस घाँस भूमि पछाडिको क्षेत्र कम गर्दछ

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

कृत्रिम मैदान घाँस भूमि सिंथेटिक टर्फ लन बिछाउने

Green grass lawn beside a lake, palm and greenery trees on background under cloudy sky in garden of public park

एक पार्कको छेउमा हरियो घाँस ल्यान, सार्वजनिक पार्कको बगैंचामा बादलित आकाश अन्तर्गत पृष्ठभूमिमा पाम र हरियो रूखहरू